Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, що розміщено на сайті www.metal-style.com ( надалі – Сайт).

1.2. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

1.3. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовлення підтверджено» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

2. Визначення понять

2.1. У цій оферті, якщо зі змісту не випливає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

2.2. «Товар» – перелік найменувань, що представлені до продажу в Інтернет-магазині;

2.3. «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» – засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину. Даний засіб розміщений на веб-сайті  metal-style.com ;

2.4. «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-магазині;

2.5. «Покупець» – фізична особа, юридична особа, фізична-особа-підприємець, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;

2.6. «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

2.7. «Одержувач» - призначена Покупцем особа яка фактично отримує товар.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

3.2.1. добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

3.2.2. самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;

3.2.3. оплату Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

3.2.4. обробку і доставку Замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, що є в наявності та представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості. Продавець забезпечує наявність на своєму складі товарів представлених в Інтернет-магазині.

4.3. Про відсутність Товару на складі менеджер Продавця повідомляє Покупця по телефону або через електронну пошту.

4.4. У разі відсутності Товару Покупець має право: замінити його Товаром аналогічної моделі або відмовитися від даного Товару або скасувати Замовлення.

4.5. Оферта вважається такою, що прийняв Продавець, тоді, коли останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Покупця, а саме: фактично відвантажив товар.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється наступними способами:

- оплата онлайн через Інтернет-магазин з допомогою сервісу Portmone. При даному способі оплати банківську комісію сплачує Продавець;

- оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок Продавця в розмірі 100% від вартості замовлення, в призначенні платежу має бути вказано номер замовлення. Реквізити для оплати буде надіслано в повідомленні. При даному способі оплати банківську комісію сплачує Покупець згідно тарифів банку.

5.2. У разі ненадходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати Замовлення.

5.3. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України.

5.4. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.

5.5. Ціна Товару, що вказана в Інтернет-магазинi, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

5.6. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується.

Продавець не може гарантувати наявність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися строки обробки Замовлення.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка Товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складу транспортної компанії, обраного Покупцем. Покупець самостійно отримує замовлений Товар на складі транспортної компанії.

6.2. Разом із Товаром Покупцеві надаються товарно-супровідні документи, передбачені законодавством України.

6.3. Достатнім доказом узгодження сторонами всіх істотних умов продажу Товару є фактичне отримання і прийняття Товару Покупцем.

6.4. Моментом отримання і прийняття Товару Покупцем чи Одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

– підписання Покупцем чи Одержувачем акту приймання-передавання Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

– підписання Покупцем чи Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або

– фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і тому подібне).

6.5. При отриманні Товару до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і/або його упаковці та/або у товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

6.6. Покупець має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Покупець зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації одержувача і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України. Оплата в такому випадку проводиться виключно до моменту здійснення відвантаження Продавцем.

6.7. Для видачі Товару Одержувачеві останній зобов'язаний надати при отриманні Товару документ, який засвідчує особу (паспорт, будь-який інший документ, що належним чином посвідчує особу, в тому числі будь-який документ за допомогою додатку «ДІЯ»). При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний поставити у документах свій підпис, який підтверджує те, що Товар він отримав.

6.8. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця, шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначену Покупцем при реєстрації, або іншим способом. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення Покупцем або Продавцем, вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був сплачений.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

7.2.1. за незначну невідповідність оригіналу кольорової гами Товару, представленого в Інтернет-магазині, що може відрізнятися від виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів та смартфонів Покупця;

7.2.2. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

7.2.3. за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються не з вини Продавця;

7.2.4. за протиправні, незаконні дії Покупця, вчинені за допомогою доступу до мережі Інтернет;

7.2.5. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

7.2.6. за протиправні дії третіх осіб;

7.2.7. у разі виникнення форс-мажорних обставин.

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну своїми діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) Продавцю та/або третім особам, або їх майну, державі.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

7.6. Покупець є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Покупцеві/Одержувачеві, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Покупцем в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

7.7. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцю у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою здійсненого замовлення.

8. Інші умови

8.1. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» що розміщені за наступним посиланням.

8.2. Покупець зобов'язується уважно ознайомитися з даним договором. У разі незгоди з його умовами зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

8.3. При цитуванні матеріалів сайту, зокрема і авторських творів, які охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

8.4. Коментарі та інші записи Покупця на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та моральності.

8.5. Покупець попереджений про те, що Продавець не є відповідальним за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

9. Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

9.2. Покупець має право відмовитись від товару неналежної якості. Під товаром неналежної якості мається на увазі товар, який має явний дефект виробничого характеру. Отриманий Товар повинен відповідати опису в Iнтернет-магазинi. Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявленого на Сайті опису не є ознакою неналежної якості.

9.3. Повернення товару належної якості в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця, неналежної якості – за рахунок Продавця.

9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві. При поверненні товару неналежної якості – Продавець заміняє товар на аналогічний товар належної якості за власний рахунок.

9.4. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

10. Момент укладання договору та строк його дії

10.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.